Vedtekter

Vedtekter for Hedmark folkemusikklag

Hedmark Folkemusikklag ble stiftet den 23.10.1983 på Toneheim.

§ 1: FORMÅL

Laget har som formål å dyrke og ta vare på folkemusikk og dansetradisjoner i tidligere Hedmark fylke og distrikter med naturlig tilknytning til dette området.

§ 2: TILSLUTNING

Laget skal være tilsluttet FolkOrg – organisasjonen for folkemusikk og folkedans.

§ 3: MEDLEMSKAP

Medlemskap gis til spell-, danselag og enkeltpersoner i tidligere Hedmark fylke og ellers til lag og enkeltpersoner som naturlig har tilknytning til dette området. Disse lag og enkeltpersoner som er tilsluttet FolkOrg er automatisk tilsluttet HF.

§ 4: ARBEIDSOPPGAVER

a) Hovedsiktemålet er å skape et miljø for aktiv bruk av instrumental og vokal folkemusikk, bygdedans og runddanstradisjoner som har sitt utspring i tradisjonell fele- og durspellmusikk.

b) Laget arbeider med formidling av kunnskaper og fagstoff til og fra offentlige arkiver og fagmiljøer.

c) Laget kan yte økonomisk støtte til lag og enkeltpersoner til faglig arbeid.

d) Laget støtter aktivt ved opprettelse av nye lokallag.

e) Laget skal ivareta interessene overfor offentlige myndigheter.

§ 5: ÅRSMØTE

a) Årsmøte er lagets øverste myndighet.

b) Årsmøte holdes hvert år i perioden 15. feb. – 31. mars.

c) Sakliste for årsmøte:

1. Valg av møteleder, to referenter og to til å skrive under møtebok sammen med møteleder.

2. Årsmelding ved sekretær.

3. Regnskap ved kasserer.

4. Styrets forslag til budsjett og handlingsplan for neste driftsår.

5. Kontingent (lag og enkeltmedlemmer).

6. Innkomne forslag.

7. Valg i følge §6.

d) 1. På årsmøtet kan alle lokallag og aktivitetslag være representert med 2 utsendinger.   Lag med mer enn 50 medlemmer kan ha 3 utsendinger, lag med mer enn 75 medlemmer 4 utsendinger osv. Valgte utsendinger har stemmerett, det samme har styremedlemmer i alle saker unntatt årsberetning og regnskap. Andre medlemmer kan møte på årsmøte med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

2. Alle lag må på lagets årsmøte velge utsending til årsmøte i HF.

e) Medlemslag og enkeltmedlemmer skal ha melding om tidspunktet for årsmøte senest 6 uker før årsmøtet skal holdes.

f) Forslag til årsmøtesaker og lovendringer må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet holdes.

g) Ferdig sakliste skal sendes senest 14 dager før årsmøtet holdes.

h) Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingsprosedyren er lovlig. Alle saker som ikke gjelder oppløsning eller vedtektsendring blir avgjort med simpelt flertall.

i) Ved likt stemmetall teller styreleders stemme dobbelt.

§ 6: VALG

Styret består av: (Funksjonstid)
Styreleder (1 år)
Nestleder (2 år)
Kasserer (2 år)
Sekretær (2 år)
Styremedlem (2 år)
2 varamedlemmer (1 år)

Minst 1 styremedlem/varamedlem skal være under 26 år.

Funksjonstiden knyttes til vervet. Med unntak av leder skal det ikke skiftes mer enn to personer samtidig, med mindre det er mistillit.

Årsmøtet velger valgkomite som består av 3 medlemmer. Hvert medlem velges for 3 år – og 1 medlem velges hvert år. Det medlem som sitter på 3.året, er valgkomiteens leder. Det velges 1 varamedlem til valgkomiteen for 1 år.

Årsmøtet velger 2 revisorer som har funksjonstid i ett år.

§ 7: STYRETS OPPGAVER

a) Styret er sammen ansvarlig for gjennomføring av den handlingsplanen årsmøtet gjør vedtak om.

b) Styreleder er ansvarlig for sakliste og innkalling ved årsmøter og styremøter.

c) Styreleder er også ansvarlig for at lagets eiendeler blir tatt vare på.

d) Nestleder er styreleders stedfortreder og overtar dette ansvaret når styreleder melder avbud.

e) Sekretær fører møtebok (referat) fra styremøter og utarbeider årsmelding. Referat fra styremøter sendes medlemmer av styret og vararepresentanter.

f) Sekretær fører og arkiverer lagets korrespondanse, herunder medlemslagenes:

– årsmeldinger, årsregnskap og årsmøteprotokoller.

– kontaktpersoner, med navn, telefonnummer og e-post-adresse.

g) Kasserer er ansvarlig for regnskap og legger fram revidert regnskap for årsmøtet.

h) FolkOrg fører lagets medlemskartotek.

i) Varamedlemmene innkalles til styremøtene.

j) Styret er beslutningsdyktig når 3 styremedlemmer er tilstede, hvorav enten styreleder eller nestleder er tilstede.

k) Styret peker ut 2 personer til mediegruppa, som bistår styret i alle mediesaker. Et av styremedlemmene utpekes som kontaktperson overfor mediegruppa, og alle møtereferater sendes også disse medlemmene. Funksjonstid 2 år, 1 pekes ut hvert år  Et medlem har redaktøransvar for hjemmeside og facebookside.

l) Styret peker ut et styremedlem som har ansvar overfor og kontakt med lokal arrangør av HF-stevnet.

§ 8: EKSTRA ÅRSMØTE

Ekstra årsmøte skal holdes dersom styret finner at særskilte årsaker gjør det nødvendig, eller 1/3 av lagene krever det.

§ 9: VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.

§ 10: OPPLØSNING

Laget kan bare oppløses av årsmøtet med 3/4 flertall. Eiendelene til laget oversendes Innlandet musikkråd. Dersom lagdriften i løpet av 10 år ikke blir tatt opp igjen, fordeler Innlandet musikkråd eiendelene i tråd med lagets formål.

Revidert 07.03.2020, 01.03.2014, 16.03.2002, 17.01.2001